IS GROUP

Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Industrial Solutions Group Sp. z o.o. z siedzibą w Szczepanowie przy ul. Lipnickiej 25, 55-300 Środa Śląska;
2. na dzień dzisiejszy nie wyznaczono Inspektora Danych Osobowych;
3. celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b, 
4. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
5. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Ustawą o podatku towarów i usług oraz ordynacją podatkową. Po tym okresie Pani.Pana dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone;
7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji naszych zadań;
9. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania;
10. posiadacie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgodny w dowolnym momencie.